Anagramme-Expert en plusieurs langues : Anagrammes de 'salpetree' en anglaisAnagrammes de 'salpetree' en françaisAnagrammes de 'salpetree' en allemandAnagrammes de 'salpetree' en espagnol

SALPETREE : 9 lettres

Les anagrammes de "salpetree" avec 9 lettres :

 • salpêtrée
  - salpetree
  - Scrabble : 11

Mot absent ? Ajoutez-le en cliquant ici.

Les anagrammes de "salpetree" avec 8 lettres :

 • alertées
  - salpetree
  - reste "p"
  - Scrabble : 8
 • alpestre
  - salpetree
  - reste "e"
  - Scrabble : 10
 • altérées
  - salpetree
  - reste "p"
  - Scrabble : 8
 • palestre
  - salpetree
  - reste "e"
  - Scrabble : 10
 • perlâtes
  - salpetree
  - reste "e"
  - Scrabble : 10
 • plâtrées
  - salpetree
  - reste "e"
  - Scrabble : 10
 • relatées
  - salpetree
  - reste "p"
  - Scrabble : 8
 • replètes
  - salpetree
  - reste "a"
  - Scrabble : 10
 • retapées
  - salpetree
  - reste "l"
  - Scrabble : 10
 • râtelées
  - salpetree
  - reste "p"
  - Scrabble : 8
 • salpêtre
  - salpetree
  - reste "e"
  - Scrabble : 10
 • salpêtré
  - salpetree
  - reste "e"
  - Scrabble : 10
 • épelâtes
  - salpetree
  - reste "r"
  - Scrabble : 10

Mot absent ? Ajoutez-le en cliquant ici.

Les anagrammes de "salpetree" avec 7 lettres :

 • alertes
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • alertée
  - salpetree
  - reste "ps"
  - Scrabble : 7
 • alertés
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • altères
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • altérée
  - salpetree
  - reste "ps"
  - Scrabble : 7
 • altérés
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • aptères
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • arpètes
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • espérât
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • lestera
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • parlées
  - salpetree
  - reste "et"
  - Scrabble : 9
 • patères
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • peltées
  - salpetree
  - reste "ar"
  - Scrabble : 9
 • pelâtes
  - salpetree
  - reste "er"
  - Scrabble : 9
 • perlées
  - salpetree
  - reste "at"
  - Scrabble : 9
 • pestera
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • platées
  - salpetree
  - reste "er"
  - Scrabble : 9
 • plâtres
  - salpetree
  - reste "ee"
  - Scrabble : 9
 • plâtrée
  - salpetree
  - reste "es"
  - Scrabble : 9
 • plâtrés
  - salpetree
  - reste "ee"
  - Scrabble : 9
 • pré-salé
  - salpetree
  - reste "et"
  - Scrabble : 9
 • prélats
  - salpetree
  - reste "ee"
  - Scrabble : 9
 • présalé
  - salpetree
  - reste "et"
  - Scrabble : 9
 • prêtées
  - salpetree
  - reste "al"
  - Scrabble : 9
 • pèleras
  - salpetree
  - reste "et"
  - Scrabble : 9
 • pétales
  - salpetree
  - reste "er"
  - Scrabble : 9
 • péteras
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • pétrels
  - salpetree
  - reste "ae"
  - Scrabble : 9
 • pétrées
  - salpetree
  - reste "al"
  - Scrabble : 9
 • relapse
  - salpetree
  - reste "et"
  - Scrabble : 9
 • relates
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • relatée
  - salpetree
  - reste "ps"
  - Scrabble : 7
 • relatés
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • replets
  - salpetree
  - reste "ae"
  - Scrabble : 9
 • replète
  - salpetree
  - reste "as"
  - Scrabble : 9
 • resalée
  - salpetree
  - reste "pt"
  - Scrabble : 7
 • retapes
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • retapée
  - salpetree
  - reste "ls"
  - Scrabble : 9
 • retapés
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • râtelée
  - salpetree
  - reste "ps"
  - Scrabble : 7
 • râtelés
  - salpetree
  - reste "ep"
  - Scrabble : 7
 • réalèse
  - salpetree
  - reste "pt"
  - Scrabble : 7
 • réalésé
  - salpetree
  - reste "pt"
  - Scrabble : 7
 • répètes
  - salpetree
  - reste "al"
  - Scrabble : 9
 • répétas
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • répétés
  - salpetree
  - reste "al"
  - Scrabble : 9
 • spalter
  - salpetree
  - reste "ee"
  - Scrabble : 9
 • steeple
  - salpetree
  - reste "ar"
  - Scrabble : 9
 • séparée
  - salpetree
  - reste "lt"
  - Scrabble : 9
 • âpretés
  - salpetree
  - reste "el"
  - Scrabble : 9
 • épalées
  - salpetree
  - reste "rt"
  - Scrabble : 9
 • épatées
  - salpetree
  - reste "lr"
  - Scrabble : 9
 • étalées
  - salpetree
  - reste "pr"
  - Scrabble : 7

Mot absent ? Ajoutez-le en cliquant ici.

Les anagrammes de "salpetree" avec 6 lettres :

 • Easter
  - salpetree
  - reste "elp"
  - Scrabble : 6
 • Elspet
  - salpetree
  - reste "aer"
  - Scrabble : 8
 • Estela
  - salpetree
  - reste "epr"
  - Scrabble : 6
 • Lester
  - salpetree
  - reste "aep"
  - Scrabble : 6
 • Pearle
  - salpetree
  - reste "est"
  - Scrabble : 8
 • Perele
  - salpetree
  - reste "ast"
  - Scrabble : 8
 • Petera
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • Petras
  - salpetree
  - reste "eel"
  - Scrabble : 8
 • Teresa
  - salpetree
  - reste "elp"
  - Scrabble : 6
 • Terese
  - salpetree
  - reste "alp"
  - Scrabble : 6
 • alerte
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • alerté
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • altère
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • altéré
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • aléser
  - salpetree
  - reste "ept"
  - Scrabble : 6
 • alésée
  - salpetree
  - reste "prt"
  - Scrabble : 6
 • aptère
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • arpète
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • artels
  - salpetree
  - reste "eep"
  - Scrabble : 6
 • arêtes
  - salpetree
  - reste "elp"
  - Scrabble : 6
 • atèles
  - salpetree
  - reste "epr"
  - Scrabble : 6
 • aérées
  - salpetree
  - reste "lpt"
  - Scrabble : 6
 • espère
  - salpetree
  - reste "alt"
  - Scrabble : 8
 • espéra
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • espéré
  - salpetree
  - reste "alt"
  - Scrabble : 8
 • lapées
  - salpetree
  - reste "ert"
  - Scrabble : 8
 • lester
  - salpetree
  - reste "aep"
  - Scrabble : 6
 • lestée
  - salpetree
  - reste "apr"
  - Scrabble : 6
 • lèpres
  - salpetree
  - reste "aet"
  - Scrabble : 8
 • lésera
  - salpetree
  - reste "ept"
  - Scrabble : 6
 • palets
  - salpetree
  - reste "eer"
  - Scrabble : 8
 • palées
  - salpetree
  - reste "ert"
  - Scrabble : 8
 • parles
  - salpetree
  - reste "eet"
  - Scrabble : 8
 • parlée
  - salpetree
  - reste "est"
  - Scrabble : 8
 • parlés
  - salpetree
  - reste "eet"
  - Scrabble : 8
 • partes
  - salpetree
  - reste "eel"
  - Scrabble : 8
 • parées
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • pastel
  - salpetree
  - reste "eer"
  - Scrabble : 8
 • patère
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • peltas
  - salpetree
  - reste "eer"
  - Scrabble : 8
 • peltée
  - salpetree
  - reste "ars"
  - Scrabble : 8
 • peltés
  - salpetree
  - reste "aer"
  - Scrabble : 8
 • pelées
  - salpetree
  - reste "art"
  - Scrabble : 8
 • perlas
  - salpetree
  - reste "eet"
  - Scrabble : 8
 • perles
  - salpetree
  - reste "aet"
  - Scrabble : 8
 • perlât
  - salpetree
  - reste "ees"
  - Scrabble : 8
 • perlée
  - salpetree
  - reste "ast"
  - Scrabble : 8
 • perlés
  - salpetree
  - reste "aet"
  - Scrabble : 8
 • persel
  - salpetree
  - reste "aet"
  - Scrabble : 8
 • pertes
  - salpetree
  - reste "ael"
  - Scrabble : 8
 • peseta
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8
 • pester
  - salpetree
  - reste "ael"
  - Scrabble : 8
 • plaste
  - salpetree
  - reste "eer"
  - Scrabble : 8
 • plates
  - salpetree
  - reste "eer"
  - Scrabble : 8
 • platée
  - salpetree
  - reste "ers"
  - Scrabble : 8
 • plâtre
  - salpetree
  - reste "ees"
  - Scrabble : 8
 • plâtré
  - salpetree
  - reste "ees"
  - Scrabble : 8
 • preste
  - salpetree
  - reste "ael"
  - Scrabble : 8
 • prèles
  - salpetree
  - reste "aet"
  - Scrabble : 8
 • prélat
  - salpetree
  - reste "ees"
  - Scrabble : 8
 • prêles
  - salpetree
  - reste "aet"
  - Scrabble : 8
 • prêtas
  - salpetree
  - reste "eel"
  - Scrabble : 8
 • prêtes
  - salpetree
  - reste "ael"
  - Scrabble : 8
 • prêtée
  - salpetree
  - reste "als"
  - Scrabble : 8
 • prêtés
  - salpetree
  - reste "ael"
  - Scrabble : 8
 • pâtres
  - salpetree
  - reste "eel"
  - Scrabble : 8
 • pâtées
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8
 • pèlera
  - salpetree
  - reste "est"
  - Scrabble : 8
 • pèsera
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • pétale
  - salpetree
  - reste "ers"
  - Scrabble : 8
 • pétase
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8
 • pétera
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • pétrel
  - salpetree
  - reste "aes"
  - Scrabble : 8
 • pétrée
  - salpetree
  - reste "als"
  - Scrabble : 8
 • pétrés
  - salpetree
  - reste "ael"
  - Scrabble : 8
 • pétées
  - salpetree
  - reste "alr"
  - Scrabble : 8
 • ratels
  - salpetree
  - reste "eep"
  - Scrabble : 6
 • ratées
  - salpetree
  - reste "elp"
  - Scrabble : 6
 • relaps
  - salpetree
  - reste "eet"
  - Scrabble : 8
 • relate
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • relaté
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • replet
  - salpetree
  - reste "aes"
  - Scrabble : 8
 • resale
  - salpetree
  - reste "ept"
  - Scrabble : 6
 • resalé
  - salpetree
  - reste "ept"
  - Scrabble : 6
 • restée
  - salpetree
  - reste "alp"
  - Scrabble : 6
 • retape
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • retapé
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • râpées
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • râtelé
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • réales
  - salpetree
  - reste "ept"
  - Scrabble : 6
 • répète
  - salpetree
  - reste "als"
  - Scrabble : 8
 • répéta
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • répété
  - salpetree
  - reste "als"
  - Scrabble : 8
 • réâtes
  - salpetree
  - reste "elp"
  - Scrabble : 6
 • saleté
  - salpetree
  - reste "epr"
  - Scrabble : 6
 • sparte
  - salpetree
  - reste "eel"
  - Scrabble : 8
 • stérée
  - salpetree
  - reste "alp"
  - Scrabble : 6
 • sépale
  - salpetree
  - reste "ert"
  - Scrabble : 8
 • sépare
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • séparé
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • talées
  - salpetree
  - reste "epr"
  - Scrabble : 6
 • tapées
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8
 • tarées
  - salpetree
  - reste "elp"
  - Scrabble : 6
 • tersée
  - salpetree
  - reste "alp"
  - Scrabble : 6
 • trépas
  - salpetree
  - reste "eel"
  - Scrabble : 8
 • âpreté
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • épaler
  - salpetree
  - reste "est"
  - Scrabble : 8
 • épales
  - salpetree
  - reste "ert"
  - Scrabble : 8
 • épalée
  - salpetree
  - reste "rst"
  - Scrabble : 8
 • épalés
  - salpetree
  - reste "ert"
  - Scrabble : 8
 • éparse
  - salpetree
  - reste "elt"
  - Scrabble : 8
 • épater
  - salpetree
  - reste "els"
  - Scrabble : 8
 • épates
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8
 • épatée
  - salpetree
  - reste "lrs"
  - Scrabble : 8
 • épatés
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8
 • épelas
  - salpetree
  - reste "ert"
  - Scrabble : 8
 • épeler
  - salpetree
  - reste "ast"
  - Scrabble : 8
 • épelât
  - salpetree
  - reste "ers"
  - Scrabble : 8
 • épelés
  - salpetree
  - reste "art"
  - Scrabble : 8
 • étaler
  - salpetree
  - reste "eps"
  - Scrabble : 6
 • étales
  - salpetree
  - reste "epr"
  - Scrabble : 6
 • étalée
  - salpetree
  - reste "prs"
  - Scrabble : 6
 • étalés
  - salpetree
  - reste "epr"
  - Scrabble : 6
 • étapes
  - salpetree
  - reste "elr"
  - Scrabble : 8

Mot absent ? Ajoutez-le en cliquant ici.

Les anagrammes de "salpetree" avec 5 lettres :

 • Alter
  - salpetree
  - reste "eeps"
  - Scrabble : 5
 • Earle
  - salpetree
  - reste "epst"
  - Scrabble : 5
 • Estee
  - salpetree
  - reste "alpr"
  - Scrabble : 5
 • Ester
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • Leesa
  - salpetree
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 5
 • Pearl
  - salpetree
  - reste "eest"
  - Scrabble : 7
 • Peers
  - salpetree
  - reste "aelt"
  - Scrabble : 7
 • Perla
  - salpetree
  - reste "eest"
  - Scrabble : 7
 • Perle
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • Petar
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • Peter
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • Petra
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • Petre
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • Péter
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • Reese
  - salpetree
  - reste "alpt"
  - Scrabble : 5
 • Reeta
  - salpetree
  - reste "elps"
  - Scrabble : 5
 • Seeta
  - salpetree
  - reste "elpr"
  - Scrabble : 5
 • Stela
  - salpetree
  - reste "eepr"
  - Scrabble : 5
 • Teale
  - salpetree
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 5
 • alpes
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • alèse
  - salpetree
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 5
 • alésé
  - salpetree
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 5
 • après
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • aptes
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • artel
  - salpetree
  - reste "eeps"
  - Scrabble : 5
 • arête
  - salpetree
  - reste "elps"
  - Scrabble : 5
 • aster
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • astre
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • atèle
  - salpetree
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 5
 • aères
  - salpetree
  - reste "elpt"
  - Scrabble : 5
 • aérée
  - salpetree
  - reste "lpst"
  - Scrabble : 5
 • aérés
  - salpetree
  - reste "elpt"
  - Scrabble : 5
 • espar
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • ester
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • laper
  - salpetree
  - reste "eest"
  - Scrabble : 7
 • lapes
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • lapée
  - salpetree
  - reste "erst"
  - Scrabble : 7
 • lapés
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • laser
  - salpetree
  - reste "eept"
  - Scrabble : 5
 • lesta
  - salpetree
  - reste "eepr"
  - Scrabble : 5
 • leste
  - salpetree
  - reste "aepr"
  - Scrabble : 5
 • lesté
  - salpetree
  - reste "aepr"
  - Scrabble : 5
 • lèpre
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • léser
  - salpetree
  - reste "aept"
  - Scrabble : 5
 • lésât
  - salpetree
  - reste "eepr"
  - Scrabble : 5
 • lésée
  - salpetree
  - reste "aprt"
  - Scrabble : 5
 • pales
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • palet
  - salpetree
  - reste "eers"
  - Scrabble : 7
 • palée
  - salpetree
  - reste "erst"
  - Scrabble : 7
 • pares
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • parle
  - salpetree
  - reste "eest"
  - Scrabble : 7
 • parlé
  - salpetree
  - reste "eest"
  - Scrabble : 7
 • parte
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • parts
  - salpetree
  - reste "eeel"
  - Scrabble : 7
 • parée
  - salpetree
  - reste "elst"
  - Scrabble : 7
 • parés
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • pater
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • pelas
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • peler
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • pelta
  - salpetree
  - reste "eers"
  - Scrabble : 7
 • pelté
  - salpetree
  - reste "aers"
  - Scrabble : 7
 • pelât
  - salpetree
  - reste "eers"
  - Scrabble : 7
 • pelée
  - salpetree
  - reste "arst"
  - Scrabble : 7
 • pelés
  - salpetree
  - reste "aert"
  - Scrabble : 7
 • perla
  - salpetree
  - reste "eest"
  - Scrabble : 7
 • perle
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • perlé
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • perse
  - salpetree
  - reste "aelt"
  - Scrabble : 7
 • perte
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • peser
  - salpetree
  - reste "aelt"
  - Scrabble : 7
 • pesta
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • peste
  - salpetree
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 7
 • pesté
  - salpetree
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 7
 • pesât
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • pesée
  - salpetree
  - reste "alrt"
  - Scrabble : 7
 • plate
  - salpetree
  - reste "eers"
  - Scrabble : 7
 • plats
  - salpetree
  - reste "eeer"
  - Scrabble : 7
 • prèle
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • prêle
  - salpetree
  - reste "aest"
  - Scrabble : 7
 • prêta
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • prête
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • prêts
  - salpetree
  - reste "aeel"
  - Scrabble : 7
 • prêté
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • pâles
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • pâter
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • pâtes
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • pâtre
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • pâtée
  - salpetree
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 7
 • pâtés
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • pèles
  - salpetree
  - reste "aert"
  - Scrabble : 7
 • pères
  - salpetree
  - reste "aelt"
  - Scrabble : 7
 • pètes
  - salpetree
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 7
 • pétas
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • péter
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • pétré
  - salpetree
  - reste "aels"
  - Scrabble : 7
 • pétée
  - salpetree
  - reste "alrs"
  - Scrabble : 7
 • pétés
  - salpetree
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 7
 • rapts
  - salpetree
  - reste "eeel"
  - Scrabble : 7
 • rasée
  - salpetree
  - reste "elpt"
  - Scrabble : 5
 • ratel
  - salpetree
  - reste "eeps"
  - Scrabble : 5
 • rates
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • ratée
  - salpetree
  - reste "elps"
  - Scrabble : 5
 • ratés
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • repas
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • resta
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • reste
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • resté
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • râles
  - salpetree
  - reste "eept"
  - Scrabble : 5
 • râpes
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • râpée
  - salpetree
  - reste "elst"
  - Scrabble : 7
 • râpés
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • réale
  - salpetree
  - reste "epst"
  - Scrabble : 5
 • réels
  - salpetree
  - reste "aept"
  - Scrabble : 5
 • salep
  - salpetree
  - reste "eert"
  - Scrabble : 7
 • saler
  - salpetree
  - reste "eept"
  - Scrabble : 5
 • salée
  - salpetree
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 5
 • saper
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • sapée
  - salpetree
  - reste "elrt"
  - Scrabble : 7
 • serpe
  - salpetree
  - reste "aelt"
  - Scrabble : 7
 • serte
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • spart
  - salpetree
  - reste "eeel"
  - Scrabble : 7
 • sprat
  - salpetree
  - reste "eeel"
  - Scrabble : 7
 • stèle
  - salpetree
  - reste "aepr"
  - Scrabble : 5
 • stère
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • stéra
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • stéré
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • taler
  - salpetree
  - reste "eeps"
  - Scrabble : 5
 • tales
  - salpetree
  - reste "eepr"
  - Scrabble : 5
 • talée
  - salpetree
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 5
 • talés
  - salpetree
  - reste "eepr"
  - Scrabble : 5
 • taper
  - salpetree
  - reste "eels"
  - Scrabble : 7
 • tapes
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • tapée
  - salpetree
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 7
 • tapés
  - salpetree
  - reste "eelr"
  - Scrabble : 7
 • tares
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • tarse
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • tarée
  - salpetree
  - reste "elps"
  - Scrabble : 5
 • tarés
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • tersa
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • terse
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • tersé
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5
 • télés
  - salpetree
  - reste "aepr"
  - Scrabble : 5
 • âpres
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • âtres
  - salpetree
  - reste "eelp"
  - Scrabble : 5
 • épale
  - salpetree
  - reste "erst"
  - Scrabble : 7
 • épalé
  - salpetree
  - reste "erst"
  - Scrabble : 7
 • épars
  - salpetree
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 7
 • épate
  - salpetree
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 7
 • épaté
  - salpetree
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 7
 • épela
  - salpetree
  - reste "erst"
  - Scrabble : 7
 • épelé
  - salpetree
  - reste "arst"
  - Scrabble : 7
 • épées
  - salpetree
  - reste "alrt"
  - Scrabble : 7
 • étale
  - salpetree
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 5
 • étals
  - salpetree
  - reste "eepr"
  - Scrabble : 5
 • étalé
  - salpetree
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 5
 • étape
  - salpetree
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 7
 • êtres
  - salpetree
  - reste "aelp"
  - Scrabble : 5

Anagramme Expert est un générateur d'anagrammes et de combinaisons de lettres.

Basé sur plus de 330 000 mots et noms propres du dictionnaire français, il est capable retrouver toutes les anagrammes exactes de lettres, de mots ou de phrases. De plus Anagramme Expert recherche dans son dictionnaire toutes les anagrammes partielles et propose de retrouver les sous-anagrammes des lettres non utilisées.

C'est un outil essentiel pour tous les anagrammeurs, amateurs de jeux de lettres ou ceux qui souhaitent simplement se divertir. Avec Anagramme-Expert, vous pourrez faire des anagrammes en ligne, des anagrammes de prénoms, des anagrammes de mots du dictionnaire et bien d'autres possibilités.

Anagrammez sans modération !

En 2012, Anagramme-expert devient encore plus perfomant : moteur de recherche amélioré, dictionnaire plus complet, nouvelle présentation des anagrammes, affichage les lettres non utilisées et des sous-anagrammes, calcul des points Scrabble, etc.

Histoire d'une anagramme (grec ana, en arrière, et gramma, lettre)...

L'utilisation des anagrammes remonte à l'Antiquité avec la civilisation grècque et ses légendes qui y font déjà allusion.

Divertissement apprécié des hommes de lettres, l'anagramme traverse les siècles, et ce jeu de transposition de lettres d'un mot ou d'une phrase devient un véritable art littéraire. Apparaissent à cette époque les citations anagrammées, qui peuvent prendre un tout autre sens une fois les lettres interverties.

Les anagrammes sont aussi utilisées avec les noms propres pour obtenir des pseudonymes composés des mêmes lettes. Parmis les plus célèbres, François Rabelais (Alcofribas Nasier), Pascal Obispo (Pablo Picasso), Boris Vian (Brisavion), etc.

L'art des anagrammes se perpétue toujours, au travers des nombreux jeux utilisant les permutations de lettres. Le Scrabble, les mots-croisés, le jeu des chiffres et des lettres, les pyramigrammes et autres jeux de mots ; la liste est longue, et les anagrammes ne sont pas prètes de disparaître !

©2008 Anagramme-Expert.com - Contact