Anagrammes de 'praelectress' en anglaisAnagrammes de 'praelectress' en françaisAnagrammes de 'praelectress' en allemandAnagrammes de 'praelectress' en espagnol

lettres saisies

PRAELECTRESS : 12 lettres

Les anagrammes de "praelectress" avec 11 lettres :

 • respecteras
  - reste "l"
  - Scrabble : 15

Les anagrammes de "praelectress" avec 10 lettres :

 • reperçasse
  - reste "lt"
  - Scrabble : 14
 • reperçâtes
  - reste "ls"
  - Scrabble : 14
 • replâtrées
  - reste "cs"
  - Scrabble : 12
 • respectera
  - reste "ls"
  - Scrabble : 14
 • reterçasse
  - reste "lp"
  - Scrabble : 12
 • salpêtrées
  - reste "cr"
  - Scrabble : 12
 • scélérates
  - reste "pr"
  - Scrabble : 12
 • spectrales
  - reste "er"
  - Scrabble : 14
 • sécréteras
  - reste "lp"
  - Scrabble : 12

Les anagrammes de "praelectress" avec 9 lettres :

 • alpestres
  - reste "cer"
  - Scrabble : 11
 • aspectées
  - reste "lrr"
  - Scrabble : 13
 • carrelets
  - reste "eps"
  - Scrabble : 11
 • carrelées
  - reste "pst"
  - Scrabble : 11
 • escarpées
  - reste "lrt"
  - Scrabble : 13
 • esparcets
  - reste "elr"
  - Scrabble : 13
 • espéreras
  - reste "clt"
  - Scrabble : 11
 • espérâtes
  - reste "clr"
  - Scrabble : 11
 • palestres
  - reste "cer"
  - Scrabble : 11
 • prélasser
  - reste "cet"
  - Scrabble : 11
 • prélassée
  - reste "crt"
  - Scrabble : 11
 • prêtresse
  - reste "acl"
  - Scrabble : 11
 • recelasse
  - reste "prt"
  - Scrabble : 11
 • recelâtes
  - reste "prs"
  - Scrabble : 11
 • recepasse
  - reste "lrt"
  - Scrabble : 13
 • recepâtes
  - reste "lrs"
  - Scrabble : 13
 • reclasser
  - reste "ept"
  - Scrabble : 11
 • reclassée
  - reste "prt"
  - Scrabble : 11
 • recréasse
  - reste "lpt"
  - Scrabble : 11
 • recréâtes
  - reste "lps"
  - Scrabble : 11
 • recèleras
  - reste "pst"
  - Scrabble : 11
 • recèperas
  - reste "lst"
  - Scrabble : 13
 • recélasse
  - reste "prt"
  - Scrabble : 11
 • recéleras
  - reste "pst"
  - Scrabble : 11
 • recélâtes
  - reste "prs"
  - Scrabble : 11
 • recépasse
  - reste "lrt"
  - Scrabble : 13
 • recéperas
  - reste "lst"
  - Scrabble : 13
 • recépâtes
  - reste "lrs"
  - Scrabble : 13
 • replacées
  - reste "rst"
  - Scrabble : 13
 • replâtres
  - reste "ces"
  - Scrabble : 11
 • replâtrée
  - reste "css"
  - Scrabble : 11
 • replâtrés
  - reste "ces"
  - Scrabble : 11
 • repérasse
  - reste "clt"
  - Scrabble : 11
 • repérâtes
  - reste "cls"
  - Scrabble : 11
 • rescapées
  - reste "lrt"
  - Scrabble : 13
 • respectas
  - reste "elr"
  - Scrabble : 13
 • respecter
  - reste "als"
  - Scrabble : 13
 • respectes
  - reste "alr"
  - Scrabble : 13
 • respectés
  - reste "alr"
  - Scrabble : 13
 • retracées
  - reste "lps"
  - Scrabble : 11
 • récréasse
  - reste "lpt"
  - Scrabble : 11
 • récréâtes
  - reste "lps"
  - Scrabble : 11
 • répétasse
  - reste "clr"
  - Scrabble : 11
 • répéteras
  - reste "cls"
  - Scrabble : 11
 • salpêtrer
  - reste "ces"
  - Scrabble : 11
 • salpêtres
  - reste "cer"
  - Scrabble : 11
 • salpêtrée
  - reste "crs"
  - Scrabble : 11
 • salpêtrés
  - reste "cer"
  - Scrabble : 11
 • scélérate
  - reste "prs"
  - Scrabble : 11
 • scélérats
  - reste "epr"
  - Scrabble : 11
 • spectrale
  - reste "ers"
  - Scrabble : 13
 • sécrétera
  - reste "lps"
  - Scrabble : 11
 • terrassée
  - reste "clp"
  - Scrabble : 9
 • trépasser
  - reste "cel"
  - Scrabble : 11
 • trépassée
  - reste "clr"
  - Scrabble : 11
 • écarteler
  - reste "pss"
  - Scrabble : 11
 • écartelés
  - reste "prs"
  - Scrabble : 11
 • écartèles
  - reste "prs"
  - Scrabble : 11
 • écrêtasse
  - reste "lpr"
  - Scrabble : 11
 • écrêteras
  - reste "lps"
  - Scrabble : 11

Les anagrammes de "praelectress" avec 8 lettres :

 • alertées
  - reste "cprs"
  - Scrabble : 8
 • alpestre
  - reste "cers"
  - Scrabble : 10
 • altérées
  - reste "cprs"
  - Scrabble : 8
 • arrêtées
  - reste "clps"
  - Scrabble : 8
 • aspecter
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 12
 • aspectes
  - reste "elrr"
  - Scrabble : 12
 • aspectée
  - reste "lrrs"
  - Scrabble : 12
 • aspectés
  - reste "elrr"
  - Scrabble : 12
 • caletées
  - reste "prrs"
  - Scrabble : 10
 • capelets
  - reste "errs"
  - Scrabble : 12
 • capelées
  - reste "rrst"
  - Scrabble : 12
 • caresser
  - reste "elpt"
  - Scrabble : 10
 • caressée
  - reste "lprt"
  - Scrabble : 10
 • carrelet
  - reste "epss"
  - Scrabble : 10
 • carrelée
  - reste "psst"
  - Scrabble : 10
 • carrelés
  - reste "epst"
  - Scrabble : 10
 • castrées
  - reste "elpr"
  - Scrabble : 10
 • cratères
  - reste "elps"
  - Scrabble : 10
 • crêpasse
  - reste "elrt"
  - Scrabble : 12
 • crêperas
  - reste "elst"
  - Scrabble : 12
 • crêpâtes
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 12
 • célestas
  - reste "eprr"
  - Scrabble : 10
 • célestes
  - reste "aprr"
  - Scrabble : 10
 • cérastes
  - reste "elpr"
  - Scrabble : 10
 • céréales
  - reste "prst"
  - Scrabble : 10
 • escarpée
  - reste "lrst"
  - Scrabble : 12
 • escarpés
  - reste "elrt"
  - Scrabble : 12
 • escarres
  - reste "elpt"
  - Scrabble : 10
 • espacées
  - reste "lrrt"
  - Scrabble : 12
 • esparcet
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 12
 • espérera
  - reste "clst"
  - Scrabble : 10
 • essarter
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • essartée
  - reste "clpr"
  - Scrabble : 8
 • lacérées
  - reste "prst"
  - Scrabble : 10
 • lesteras
  - reste "cepr"
  - Scrabble : 8
 • palestre
  - reste "cers"
  - Scrabble : 10
 • paresser
  - reste "celt"
  - Scrabble : 10
 • percales
  - reste "erst"
  - Scrabble : 12
 • perceras
  - reste "elst"
  - Scrabble : 12
 • perlasse
  - reste "cert"
  - Scrabble : 10
 • perleras
  - reste "cest"
  - Scrabble : 10
 • perlâtes
  - reste "cers"
  - Scrabble : 10
 • perçasse
  - reste "elrt"
  - Scrabble : 12
 • perçâtes
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 12
 • pesteras
  - reste "celr"
  - Scrabble : 10
 • plectres
  - reste "aers"
  - Scrabble : 12
 • plâtrées
  - reste "cers"
  - Scrabble : 10
 • pressera
  - reste "celt"
  - Scrabble : 10
 • prélarts
  - reste "cees"
  - Scrabble : 10
 • prélasse
  - reste "cert"
  - Scrabble : 10
 • prélassé
  - reste "cert"
  - Scrabble : 10
 • prêtasse
  - reste "celr"
  - Scrabble : 10
 • prêteras
  - reste "cels"
  - Scrabble : 10
 • recalées
  - reste "prst"
  - Scrabble : 10
 • recasées
  - reste "lprt"
  - Scrabble : 10
 • reclasse
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 10
 • reclassé
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 10
 • rectales
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 10
 • recèlera
  - reste "psst"
  - Scrabble : 10
 • recèpera
  - reste "lsst"
  - Scrabble : 12
 • recélera
  - reste "psst"
  - Scrabble : 10
 • recépera
  - reste "lsst"
  - Scrabble : 12
 • relapses
  - reste "cert"
  - Scrabble : 10
 • relatées
  - reste "cprs"
  - Scrabble : 8
 • reparles
  - reste "cest"
  - Scrabble : 10
 • repartes
  - reste "cels"
  - Scrabble : 10
 • repasser
  - reste "celt"
  - Scrabble : 10
 • repassée
  - reste "clrt"
  - Scrabble : 10
 • reperces
  - reste "alst"
  - Scrabble : 12
 • repercés
  - reste "alst"
  - Scrabble : 12
 • reperças
  - reste "elst"
  - Scrabble : 12
 • reperçât
  - reste "elss"
  - Scrabble : 12
 • replacer
  - reste "esst"
  - Scrabble : 12
 • replaces
  - reste "erst"
  - Scrabble : 12
 • replacée
  - reste "rsst"
  - Scrabble : 12
 • replacés
  - reste "erst"
  - Scrabble : 12
 • replâtre
  - reste "cess"
  - Scrabble : 10
 • replâtré
  - reste "cess"
  - Scrabble : 10
 • replètes
  - reste "acrs"
  - Scrabble : 10
 • resalées
  - reste "cprt"
  - Scrabble : 8
 • rescapée
  - reste "lrst"
  - Scrabble : 12
 • rescapés
  - reste "elrt"
  - Scrabble : 12
 • respecta
  - reste "elrs"
  - Scrabble : 12
 • respecte
  - reste "alrs"
  - Scrabble : 12
 • respects
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 12
 • respecté
  - reste "alrs"
  - Scrabble : 12
 • resteras
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • retapées
  - reste "clrs"
  - Scrabble : 10
 • reterces
  - reste "alps"
  - Scrabble : 10
 • retercés
  - reste "alps"
  - Scrabble : 10
 • retersas
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • reterses
  - reste "aclp"
  - Scrabble : 8
 • retersés
  - reste "aclp"
  - Scrabble : 8
 • reterças
  - reste "elps"
  - Scrabble : 10
 • retraces
  - reste "elps"
  - Scrabble : 10
 • retracée
  - reste "lpss"
  - Scrabble : 10
 • retracés
  - reste "elps"
  - Scrabble : 10
 • râtelées
  - reste "cprs"
  - Scrabble : 8
 • réalèses
  - reste "cprt"
  - Scrabble : 8
 • réaléser
  - reste "cpst"
  - Scrabble : 8
 • réalésés
  - reste "cprt"
  - Scrabble : 8
 • réparées
  - reste "clst"
  - Scrabble : 10
 • répétera
  - reste "clss"
  - Scrabble : 10
 • salpêtre
  - reste "cers"
  - Scrabble : 10
 • salpêtré
  - reste "cers"
  - Scrabble : 10
 • sarclées
  - reste "eprt"
  - Scrabble : 10
 • scalpées
  - reste "errt"
  - Scrabble : 12
 • sceptres
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 12
 • scrapers
  - reste "eelt"
  - Scrabble : 12
 • scélérat
  - reste "eprs"
  - Scrabble : 10
 • secrètes
  - reste "alpr"
  - Scrabble : 10
 • serrates
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • serrâtes
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • sesterce
  - reste "alpr"
  - Scrabble : 10
 • spalters
  - reste "ceer"
  - Scrabble : 10
 • spectral
  - reste "eers"
  - Scrabble : 12
 • spectres
  - reste "aelr"
  - Scrabble : 12
 • steeples
  - reste "acrr"
  - Scrabble : 10
 • stéreras
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • sécrètes
  - reste "alpr"
  - Scrabble : 10
 • sécrétas
  - reste "elpr"
  - Scrabble : 10
 • sécréter
  - reste "alps"
  - Scrabble : 10
 • sécrétés
  - reste "alpr"
  - Scrabble : 10
 • séparées
  - reste "clrt"
  - Scrabble : 10
 • sétacées
  - reste "lprr"
  - Scrabble : 10
 • terceras
  - reste "elps"
  - Scrabble : 10
 • terrasse
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • terrassé
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • terseras
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • terçasse
  - reste "elpr"
  - Scrabble : 10
 • tressera
  - reste "celp"
  - Scrabble : 8
 • trépasse
  - reste "celr"
  - Scrabble : 10
 • trépassé
  - reste "celr"
  - Scrabble : 10
 • écartelé
  - reste "prss"
  - Scrabble : 10
 • écartèle
  - reste "prss"
  - Scrabble : 10
 • écartées
  - reste "lprs"
  - Scrabble : 10
 • éclatées
  - reste "prrs"
  - Scrabble : 10
 • écrasées
  - reste "lprt"
  - Scrabble : 10
 • écrêtera
  - reste "lpss"
  - Scrabble : 10
 • épelasse
  - reste "crrt"
  - Scrabble : 10
 • épelâtes
  - reste "crrs"
  - Scrabble : 10

Les anagrammes de "praelectress" avec 7 lettres :

 • Celeste
  - reste "aprrs"
  - Scrabble : 9
 • Céleste
  - reste "aprrs"
  - Scrabble : 9
 • Electra
  - reste "eprss"
  - Scrabble : 9
 • Scarlet
  - reste "eeprs"
  - Scrabble : 9
 • acérées
  - reste "lprst"
  - Scrabble : 9
 • alerter
  - reste "cepss"
  - Scrabble : 7
 • alertes
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • alertée
  - reste "cprss"
  - Scrabble : 7
 • alertés
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • altesse
  - reste "ceprr"
  - Scrabble : 7
 • altères
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • altérer
  - reste "cepss"
  - Scrabble : 7
 • altérée
  - reste "cprss"
  - Scrabble : 7
 • altérés
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • alésées
  - reste "cprrt"
  - Scrabble : 7
 • aptères
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • arpètes
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • arrêtes
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • arrêtée
  - reste "clpss"
  - Scrabble : 7
 • arrêtés
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • artères
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • ascètes
  - reste "elprr"
  - Scrabble : 9
 • aspecte
  - reste "elrrs"
  - Scrabble : 11
 • aspects
  - reste "eelrr"
  - Scrabble : 11
 • aspecté
  - reste "elrrs"
  - Scrabble : 11
 • caleter
  - reste "eprss"
  - Scrabble : 9
 • caletée
  - reste "prrss"
  - Scrabble : 9
 • caletés
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • caltées
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • capeler
  - reste "ersst"
  - Scrabble : 11
 • capelet
  - reste "errss"
  - Scrabble : 11
 • capelée
  - reste "rrsst"
  - Scrabble : 11
 • capelés
  - reste "errst"
  - Scrabble : 11
 • captées
  - reste "elrrs"
  - Scrabble : 11
 • caresse
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • caressé
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • carrelé
  - reste "epsst"
  - Scrabble : 9
 • carrées
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • cartels
  - reste "eeprs"
  - Scrabble : 9
 • carters
  - reste "eelps"
  - Scrabble : 9
 • castels
  - reste "eeprr"
  - Scrabble : 9
 • castrer
  - reste "eelps"
  - Scrabble : 9
 • castres
  - reste "eelpr"
  - Scrabble : 9
 • castrée
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • castrés
  - reste "eelpr"
  - Scrabble : 9
 • celasse
  - reste "eprrt"
  - Scrabble : 9
 • celâtes
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • cessera
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • clapets
  - reste "eerrs"
  - Scrabble : 11
 • clapser
  - reste "eerst"
  - Scrabble : 11
 • clapses
  - reste "eerrt"
  - Scrabble : 11
 • clartés
  - reste "eeprs"
  - Scrabble : 9
 • classer
  - reste "eeprt"
  - Scrabble : 9
 • classée
  - reste "eprrt"
  - Scrabble : 9
 • crasser
  - reste "eelpt"
  - Scrabble : 9
 • crassée
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • cratère
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • créasse
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • créeras
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • créâtes
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • crêpera
  - reste "elsst"
  - Scrabble : 11
 • crêpées
  - reste "alrst"
  - Scrabble : 11
 • cèleras
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • célesta
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • céleste
  - reste "aprrs"
  - Scrabble : 9
 • céraste
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • céréale
  - reste "prsst"
  - Scrabble : 9
 • errasse
  - reste "celpt"
  - Scrabble : 7
 • errâtes
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • escales
  - reste "eprrt"
  - Scrabble : 9
 • escapes
  - reste "elrrt"
  - Scrabble : 11
 • escarpé
  - reste "elrst"
  - Scrabble : 11
 • escarre
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • espacer
  - reste "elrst"
  - Scrabble : 11
 • espaces
  - reste "elrrt"
  - Scrabble : 11
 • espacée
  - reste "lrrst"
  - Scrabble : 11
 • espacés
  - reste "elrrt"
  - Scrabble : 11
 • espèces
  - reste "alrrt"
  - Scrabble : 11
 • espères
  - reste "aclrt"
  - Scrabble : 9
 • espéras
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • espérer
  - reste "aclst"
  - Scrabble : 9
 • espérât
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • espérés
  - reste "aclrt"
  - Scrabble : 9
 • essarte
  - reste "celpr"
  - Scrabble : 7
 • essarté
  - reste "celpr"
  - Scrabble : 7
 • lactées
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • lacères
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • lacérer
  - reste "epsst"
  - Scrabble : 9
 • lacérée
  - reste "prsst"
  - Scrabble : 9
 • lacérés
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • lestera
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • lestées
  - reste "acprr"
  - Scrabble : 7
 • léseras
  - reste "ceprt"
  - Scrabble : 7
 • lésâtes
  - reste "ceprr"
  - Scrabble : 7
 • paresse
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • paressé
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • parlées
  - reste "cerst"
  - Scrabble : 9
 • parsecs
  - reste "eelrt"
  - Scrabble : 11
 • parères
  - reste "celst"
  - Scrabble : 9
 • pastels
  - reste "ceerr"
  - Scrabble : 9
 • patères
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • pelasse
  - reste "cerrt"
  - Scrabble : 9
 • peltées
  - reste "acrrs"
  - Scrabble : 9
 • pelâtes
  - reste "cerrs"
  - Scrabble : 9
 • percale
  - reste "ersst"
  - Scrabble : 11
 • percera
  - reste "elsst"
  - Scrabble : 11
 • percées
  - reste "alrst"
  - Scrabble : 11
 • perlera
  - reste "cesst"
  - Scrabble : 9
 • perlées
  - reste "acrst"
  - Scrabble : 9
 • persels
  - reste "acert"
  - Scrabble : 9
 • pesetas
  - reste "celrr"
  - Scrabble : 9
 • pestera
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • pesâtes
  - reste "celrr"
  - Scrabble : 9
 • placets
  - reste "eerrs"
  - Scrabble : 11
 • placées
  - reste "errst"
  - Scrabble : 11
 • plastes
  - reste "ceerr"
  - Scrabble : 9
 • platées
  - reste "cerrs"
  - Scrabble : 9
 • plectre
  - reste "aerss"
  - Scrabble : 11
 • plâtrer
  - reste "ceess"
  - Scrabble : 9
 • plâtres
  - reste "ceers"
  - Scrabble : 9
 • plâtrée
  - reste "cerss"
  - Scrabble : 9
 • plâtrés
  - reste "ceers"
  - Scrabble : 9
 • presser
  - reste "acelt"
  - Scrabble : 9
 • pressât
  - reste "ceelr"
  - Scrabble : 9
 • pressée
  - reste "aclrt"
  - Scrabble : 9
 • prestes
  - reste "acelr"
  - Scrabble : 9
 • pré-salé
  - reste "cerst"
  - Scrabble : 9
 • prélart
  - reste "ceess"
  - Scrabble : 9
 • prélats
  - reste "ceers"
  - Scrabble : 9
 • présalé
  - reste "cerst"
  - Scrabble : 9
 • prêtera
  - reste "celss"
  - Scrabble : 9
 • prêtres
  - reste "acels"
  - Scrabble : 9
 • prêtées
  - reste "aclrs"
  - Scrabble : 9
 • pèleras
  - reste "cerst"
  - Scrabble : 9
 • pèse-sel
  - reste "acrrt"
  - Scrabble : 9
 • pèseras
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • pète-sec
  - reste "alrrs"
  - Scrabble : 11
 • pétales
  - reste "cerrs"
  - Scrabble : 9
 • pétases
  - reste "celrr"
  - Scrabble : 9
 • pétasse
  - reste "celrr"
  - Scrabble : 9
 • péteras
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • pétrels
  - reste "acers"
  - Scrabble : 9
 • pétrées
  - reste "aclrs"
  - Scrabble : 9
 • raclées
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • raretés
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • recaler
  - reste "epsst"
  - Scrabble : 9
 • recales
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • recalée
  - reste "prsst"
  - Scrabble : 9
 • recalés
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • recaser
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • recases
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • recasée
  - reste "lprst"
  - Scrabble : 9
 • recasés
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • recelas
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • receler
  - reste "apsst"
  - Scrabble : 9
 • recelât
  - reste "eprss"
  - Scrabble : 9
 • recelés
  - reste "aprst"
  - Scrabble : 9
 • recepas
  - reste "elrst"
  - Scrabble : 11
 • receper
  - reste "alsst"
  - Scrabble : 11
 • recepât
  - reste "elrss"
  - Scrabble : 11
 • recepés
  - reste "alrst"
  - Scrabble : 11
 • recréas
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • recrées
  - reste "alpst"
  - Scrabble : 9
 • recréât
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • recréés
  - reste "alpst"
  - Scrabble : 9
 • rectale
  - reste "eprss"
  - Scrabble : 9
 • recèles
  - reste "aprst"
  - Scrabble : 9
 • recèpes
  - reste "alrst"
  - Scrabble : 11
 • recélas
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • recéler
  - reste "apsst"
  - Scrabble : 9
 • recélât
  - reste "eprss"
  - Scrabble : 9
 • recélés
  - reste "aprst"
  - Scrabble : 9
 • recépas
  - reste "elrst"
  - Scrabble : 11
 • recéper
  - reste "alsst"
  - Scrabble : 11
 • recépât
  - reste "elrss"
  - Scrabble : 11
 • recépés
  - reste "alrst"
  - Scrabble : 11
 • relapse
  - reste "cerst"
  - Scrabble : 9
 • relater
  - reste "cepss"
  - Scrabble : 7
 • relates
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • relatée
  - reste "cprss"
  - Scrabble : 7
 • relatés
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • reparle
  - reste "cesst"
  - Scrabble : 9
 • reparlé
  - reste "cesst"
  - Scrabble : 9
 • reparte
  - reste "celss"
  - Scrabble : 9
 • repasse
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • repassé
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • reperce
  - reste "alsst"
  - Scrabble : 11
 • repercé
  - reste "alsst"
  - Scrabble : 11
 • reperça
  - reste "elsst"
  - Scrabble : 11
 • replace
  - reste "ersst"
  - Scrabble : 11
 • replacé
  - reste "ersst"
  - Scrabble : 11
 • replets
  - reste "acers"
  - Scrabble : 9
 • replète
  - reste "acrss"
  - Scrabble : 9
 • repères
  - reste "aclst"
  - Scrabble : 9
 • repéras
  - reste "celst"
  - Scrabble : 9
 • repérât
  - reste "celss"
  - Scrabble : 9
 • repérés
  - reste "aclst"
  - Scrabble : 9
 • resaler
  - reste "cepst"
  - Scrabble : 7
 • resales
  - reste "ceprt"
  - Scrabble : 7
 • resalée
  - reste "cprst"
  - Scrabble : 7
 • resalés
  - reste "ceprt"
  - Scrabble : 7
 • rescapé
  - reste "elrst"
  - Scrabble : 11
 • respect
  - reste "aelrs"
  - Scrabble : 11
 • ressert
  - reste "acelp"
  - Scrabble : 7
 • restera
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • restées
  - reste "aclpr"
  - Scrabble : 7
 • retaper
  - reste "celss"
  - Scrabble : 9
 • retapes
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • retapée
  - reste "clrss"
  - Scrabble : 9
 • retapés
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • reterce
  - reste "alpss"
  - Scrabble : 9
 • retercé
  - reste "alpss"
  - Scrabble : 9
 • retersa
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • reterse
  - reste "aclps"
  - Scrabble : 7
 • retersé
  - reste "aclps"
  - Scrabble : 7
 • reterça
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • retrace
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • retracé
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • râteler
  - reste "cepss"
  - Scrabble : 7
 • râtelée
  - reste "cprss"
  - Scrabble : 7
 • râtelés
  - reste "ceprs"
  - Scrabble : 7
 • réalèse
  - reste "cprst"
  - Scrabble : 7
 • réalésé
  - reste "cprst"
  - Scrabble : 7
 • récréas
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • récrées
  - reste "alpst"
  - Scrabble : 9
 • récréât
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • récréés
  - reste "alpst"
  - Scrabble : 9
 • répares
  - reste "celst"
  - Scrabble : 9
 • réparée
  - reste "clsst"
  - Scrabble : 9
 • réparés
  - reste "celst"
  - Scrabble : 9
 • répètes
  - reste "aclrs"
  - Scrabble : 9
 • répétas
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • répéter
  - reste "aclss"
  - Scrabble : 9
 • répétés
  - reste "aclrs"
  - Scrabble : 9
 • sacrets
  - reste "eelpr"
  - Scrabble : 9
 • sacrées
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • saletés
  - reste "ceprr"
  - Scrabble : 7
 • sarcler
  - reste "eepst"
  - Scrabble : 9
 • sarcles
  - reste "eeprt"
  - Scrabble : 9
 • sarclée
  - reste "eprst"
  - Scrabble : 9
 • sarclés
  - reste "eeprt"
  - Scrabble : 9
 • scalper
  - reste "eerst"
  - Scrabble : 11
 • scalpes
  - reste "eerrt"
  - Scrabble : 11
 • scalpée
  - reste "errst"
  - Scrabble : 11
 • scalpés
  - reste "eerrt"
  - Scrabble : 11
 • sceptre
  - reste "aelrs"
  - Scrabble : 11
 • scraper
  - reste "eelst"
  - Scrabble : 11
 • secrets
  - reste "aelpr"
  - Scrabble : 9
 • secrète
  - reste "alprs"
  - Scrabble : 9
 • serrate
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • serrées
  - reste "aclpt"
  - Scrabble : 7
 • spalter
  - reste "ceers"
  - Scrabble : 9
 • spartes
  - reste "ceelr"
  - Scrabble : 9
 • spectre
  - reste "aelrs"
  - Scrabble : 11
 • steeple
  - reste "acrrs"
  - Scrabble : 9
 • stérera
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • stérées
  - reste "aclpr"
  - Scrabble : 7
 • sécrète
  - reste "alprs"
  - Scrabble : 9
 • sécréta
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • sécrété
  - reste "alprs"
  - Scrabble : 9
 • sélects
  - reste "aeprr"
  - Scrabble : 9
 • sépales
  - reste "cerrt"
  - Scrabble : 9
 • séparer
  - reste "celst"
  - Scrabble : 9
 • sépares
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • séparée
  - reste "clrst"
  - Scrabble : 9
 • séparés
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • sétacée
  - reste "lprrs"
  - Scrabble : 9
 • sétacés
  - reste "elprr"
  - Scrabble : 9
 • tercera
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • tercées
  - reste "alprs"
  - Scrabble : 9
 • terrées
  - reste "aclps"
  - Scrabble : 7
 • tersera
  - reste "celps"
  - Scrabble : 7
 • tersées
  - reste "aclpr"
  - Scrabble : 7
 • tracées
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • tresser
  - reste "acelp"
  - Scrabble : 7
 • tressée
  - reste "aclpr"
  - Scrabble : 7
 • âcretés
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • âpretés
  - reste "celrs"
  - Scrabble : 9
 • écalées
  - reste "prrst"
  - Scrabble : 9
 • écarter
  - reste "elpss"
  - Scrabble : 9
 • écartes
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • écartée
  - reste "lprss"
  - Scrabble : 9
 • écartés
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • éclater
  - reste "eprss"
  - Scrabble : 9
 • éclates
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • éclatée
  - reste "prrss"
  - Scrabble : 9
 • éclatés
  - reste "eprrs"
  - Scrabble : 9
 • écraser
  - reste "elpst"
  - Scrabble : 9
 • écrases
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • écrasée
  - reste "lprst"
  - Scrabble : 9
 • écrasés
  - reste "elprt"
  - Scrabble : 9
 • écrêtas
  - reste "elprs"
  - Scrabble : 9
 • écrêter
  - reste "alpss"
  - Scrabble : 9
 • écrêtes
  - reste "alprs"
  - Scrabble : 9
 • écrêtés
  - reste "alprs"
  - Scrabble : 9
 • épactes
  - reste "elrrs"
  - Scrabble : 11
 • épalées
  - reste "crrst"
  - Scrabble : 9
 • éparses
  - reste "celrt"
  - Scrabble : 9
 • épatées
  - reste "clrrs"
  - Scrabble : 9
 • étalées
  - reste "cprrs"
  - Scrabble : 7

Proposer un mot

Un mot n'apparait pas lors d'une recherche d'anagramme ?

Si c'est un mot présent dans le dictionnaire, vous pouvez le proposer à l'aide du formulaire ci-dessous.

Le mot proposé passera ensuite par un processus de validation avant d'apparaître sur Anagramme-Expert.
N'hésitez pas à soumettre vos propositions et contribuez à l'enrichissement du contenu du site !
Valider les contributions des internautes

NOUVEAU : Jouer avec les anagrammes

Anagramme Expert est un générateur d'anagrammes et de combinaisons de lettres.

Basé sur plus de 330 000 mots et noms propres du dictionnaire français, il est capable retrouver toutes les anagrammes exactes de lettres, de mots ou de phrases. De plus Anagramme Expert recherche dans son dictionnaire toutes les anagrammes partielles et propose de retrouver les sous-anagrammes des lettres non utilisées.

C'est un outil essentiel pour tous les anagrammeurs, amateurs de jeux de lettres ou ceux qui souhaitent simplement se divertir. Avec Anagramme-Expert, vous pourrez faire des anagrammes en ligne, des anagrammes de prénoms, des anagrammes de mots du dictionnaire et bien d'autres possibilités.

Anagrammez sans modération !

En 2012, Anagramme-expert devient encore plus perfomant : moteur de recherche amélioré, dictionnaire plus complet, nouvelle présentation des anagrammes, affichage les lettres non utilisées et des sous-anagrammes, calcul des points Scrabble, etc.

Histoire d'une anagramme (grec ana, en arrière, et gramma, lettre)...

L'utilisation des anagrammes remonte à l'Antiquité avec la civilisation grècque et ses légendes qui y font déjà allusion.

Divertissement apprécié des hommes de lettres, l'anagramme traverse les siècles, et ce jeu de transposition de lettres d'un mot ou d'une phrase devient un véritable art littéraire. Apparaissent à cette époque les citations anagrammées, qui peuvent prendre un tout autre sens une fois les lettres interverties.

Les anagrammes sont aussi utilisées avec les noms propres pour obtenir des pseudonymes composés des mêmes lettes. Parmis les plus célèbres, François Rabelais (Alcofribas Nasier), Pascal Obispo (Pablo Picasso), Boris Vian (Brisavion), etc.

L'art des anagrammes se perpétue toujours, au travers des nombreux jeux utilisant les permutations de lettres. Le Scrabble, les mots-croisés, le jeu des chiffres et des lettres, les pyramigrammes et autres jeux de mots ; la liste est longue, et les anagrammes ne sont pas prêtes de disparaître !

©2008 Anagramme-Expert.com - Contact